Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD