Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Olo Ẹbvì É Kpá Káí Naa Vàẹ?

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD