Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Olo Ẹbvì É Kpá Káí Naa Vàẹ?

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD