Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Noòmà Nu Pá O Nvín

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD