Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ndáà Gbò Nu Em Nóò Lọl m`m Kpá Káí

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD