Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Kilsĩ́ Gè Olòó Vùlè Jìhóvà!—Máát. 22:37

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD