Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbàntṍ ló Bàrì vaá Ò Tõó Dùm dọ̀ Dèdè

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD