Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Òòakẽ dó ló Jìhóvà

 BÁÀSĨ́ 2

Tã̀àgã̀-bùlà—“À Palàge Tàvàlà mm̀ Kọ̀láá Sĩ́ Deè”

Tã̀àgã̀-bùlà—“À Palàge Tàvàlà mm̀ Kọ̀láá Sĩ́ Deè”

“Tṍó e ni tú 25 gbáá dììma kèbá ílà dóm nè va, ńdáà dóm nè m̀m̀ beè gboó zààlà. Pá nà nvín beè aa mm̀ kà kà. M beè gboó ié kèle kèle íb àgẹbá zọ̀lọ̀. Tṍó m beè di kèbá bììla nyíe. Aẹ̀ belí zivè kà ńdáà é bàlàboo a íná kùbmà, vaá náa íe na tọ́ọ̀kà nu e nda ẹ́ láá na naa. M beè gboó gbẹẹvó gè sĩ́ nònù, vaá ié ọ́ọ́ ọọ.”—June.

TÃ̀ÀGÃ̀ bùlà ólò iná ló kọ̀láá nen—kalí bèè gbò níí Bàrì. “Gbò tã̀àgã̀ bùlà elím kói,” níà bée nen ọ́lì lé sọ́l beè émí naaé. (Psalm 94:19) Jíìzọ̀s beè kọ mm̀ tṍó deè deè nvẹ́e, “bùlà bíi ea di mm̀ dùm” gé náa kọ á dú kà nù ànà ànà ge nè fã̀ Jìhóvà. (Lúùk 21:34) Vaá kĩlma ló oloà? É kọ tã̀àgã̀ bíì kpẽ́gè, tã̀àgã̀ pá tọ, àbèè tã̀àgã̀ zọ̀ kpá ló nìa tọ́a ní ló é?

“Kpóó Ea Di Mm̀ Mon Bel Bàrì”

Áá beele néé láá naa tã̀àgã̀ bùlà lọa ló. “Gbele tõ̀ò tã̀àgã̀ ólò bã̀í ló,” bé nen tóm Pọ́ọ̀l beè émí naaé. “Sìgà tṍó è íè bàà bàà bùlà . . . ; sìgà tṍó bà kúmíi uú kẽ.” Vaá sõò, ẹlẹ kpáá kọ nagé kọ “bà náé biíi íná kiẽ́é née láá kyàà,” “níì ní e náa ié sĩ́ deè ge ààma bá nì,” vá “náé láá kyọ̀ sĩ́.” Éé nveèbá nèi kọ é ììmà e? “Kpóó ea di mm̀ mon bel Bàrì”—níì kpóó ea aa bá bẹẹ Bàrì, Jìhóvà ea bọọ èl dénè nu.2 Kọ́rìnt 4:7-9.

Ni ẹb kil nvée bé eo beè oloó ié “kpóò ea aa bá Bàrì” mm̀ tṍó ea kil nvéá naa. Ò kẽkẽèà gé boo bée enè kà lò bèl sìà kpóó ló beè kpáá dàlà o lèèma kilma ló bé Jìhóvà dú vulè nè nen dẹ̀lẹ̀ nyíé boo naa? É kọ ńlóò zìgà eo beè ié kilma ló gbò zìgà nu Jìhóvà náa beè kpáá àgabá é tṍó e ólò beè noòmà dõòna gbò kilma ló ẹẹ bóldẽesĩ́ Páladaìs a? Tṍó e síga gi nònù gbò níí Kráìst, vaá zọ̀ dõ̀òna gbò dõònatõ̀ò ló bẹẹ gbò zìgà, è íè kói ea ń náa kọ é láá ĩ̀ìmà tã̀àgã̀ bùlà ea di mm̀ dùm vaá gboó ié fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló bùlà ge nèèmà fã̀ Jìhóvà mm̀ záá zaà ló.

“Daalá Dém Ló Vaá Ò Mon Kọ Jìhóavà Dú Lè”

Mm̀ kà kà, òó láá ié tọaló belí kọ nu di ea gé duùla ni aa kọ̀láá bá tẽ̀ènè tóm. Nu dòòmà bá, Jìhóvà kọ́ nèi kọ é gbĩ́ Bon Ménè Bàrì naamá túá kà nu kọ bé è láá gbẹá boo sìtóm mm̀ nyómá lee. (Máátìù 6:33; Lúùk 13:24) Sõò, be à gá náa bíígáló, zọ̀ló, àbèè tã̀àgã̀ pá tọ di ea gé tú ni sĩ́ sin kẽà? À bèè ge kọ, be à gá náa o tóm gbóla à tú dénè o tṍó nè kói eo gáẹ beè dììma ló é bõ̀ònatõ̀òà? Tṍó e gã́bug nu ge naa gbẹ́a ni sĩ́—vaá tṍó nè kói ge naamá dénè ẹ̀ẹ̀ à dú kà ńkem àẹ́ tõó ní ló belí a eleè ni ló. Be à sẹlẹ aẹ̀ bọọ́ ní ló be à bélì gè kọ Jìhóvà ẹbmàè dẽe gã́bug nu gè naa lọlẹ̀ẹ̀ ní bá.

Jìhóvà dã́ból ló bẹẹ dìtõ̀ò. Náa gbĩ́ èlmà bé eé láá naa naa lọ̀líí bá. Ẹlẹ nyímá leèvè kọ ge aa kèbá zọ̀ nom̀ kpáló è tọ̀aló ọ́ọ́ ọọ̀ló ólò tú tṍó béè kálá aa bá.Psalm 103:13, 14.

Dìbelí nu dòòmàbá, ni ẹb bé Jìhóvà beè ẹ̀b nu ea kil ló nen kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Èláíjà naa. Tṍó e lóó Èláíjà beè palàge ọọ vaá pọ̀ à sií e naa ní eaè teelá másĩ́ boo kpáà bàlà ól, é kọ Jìhóvà beè bẽgẽ̀bel nen kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí vaá òòmàé kẽ kọ á kil ló nu ea géè naa? Ẽ́èe. Bàà tóm gbò e Jìhóvà lẹẹ̀là enè kà nyómá tóm kọ á sí ló Èláíjà  gé kẽée lọl boo vaá nèe gyã́á kọ á dè. Kalì bèè vó, sẽ́ e 40 dee téní, Èláíjà beè didí mm̀ tã̀àgã̀ nè mm̀ pọ̀. Dõòna kà éé ní e Jìhóvà beè naa nvèèmà bá nèeé? Túá ketõ̀ò, Jìhóvà beè aa deè zogè kọ ẹlẹ é kpenàè i. Nía égè bàà, Jìhóvà beè nè àge nyíe Èláíjà mm̀ “fẹ́ẹ̀-fẹẹ̀ ló mon ea kil kẽ.” Deè deè nvẽ́e, Jìhóvà à gbóo kọ́ kùùlà kọ à íe gã́bug gã dõòna gbò e bà gé nefã̀ Bàrì mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo. Mm̀ ńkem tṍó, Èláíjà à gboó kpáá sĩ́ tóm mm̀ bẹ̀àsã́ dì belì nen kọ́ọ̀ bùlà Bàrì. (1 Kings 19:1-19) Nu gè nò éé? Tṍó e tã̀àgã̀ beè èl kói Èláíjà, jìhóvà beè labví làb mm̀ ĩ̀ìmà nè tóèsàn kĩ́lma é ló. Vaà é Jìhóvà gáà nyãa. Ẹlẹ ẹb nu ea kil ló beele mm̀ tẽ̀ènè sĩ́deèá nágé.

Tṍó e o bugi togó kĩlma ló nu e olo ń láá nè Jìhóva, nú eo láá naa. Ó gá tú nu eo ńláá naa nieí doolé ló bé o beè olòó naa naa. Ge baatẽ́: Nen pàlà tee ea gbeẹ́ẹvó gè nó tee mm̀ gã́bug ẽ́ àbèè gbáá náé láá gbẹlẹ̀ boo teelá gbõ̀ònà bé a ólò teá naa tṍó ea ni kpáá dààmà togó. Tãavó, àẹ́ daàmà togó aa ló gè kpáá gànè lóóe ńkem kem ea ń née kói nè àgẹló. Gbò níí Kráìst dìbelí gbò téà tee. Bà íé kà lé nu ge sẹ̀ẹ̀a sĩ́ mm̀ ba búma. (1 Kọ́rìnt 9:24-27) Éé kọ́ ó gá tú enè kà nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́ mm̀ nyómá ea ń valní ló gè teelá tùlà, sẹ̀ẹ̀a sĩ́ kátogóíe? Nu dòòmà bá, òó láá sẹlẹ é nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́ nyòòmà ge sĩ́ nònù. Bàn Jìhóvà kọ á nveè bá neè ni kọ ó teelàẹ̀ tulàẹ̀ o nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́. Boo tṍó oe ń kpáá ié kói mm̀ nyómá, òó gboó “daalá dém ló vaá mòn kọ Jìhóvà dú lé.” (Psalm 34:8) Kẽ̀èa boo kọ kọ̀láá kà nu e o náà mm̀ ge zogè ńlóò vulè e olo íe ló Jìhóvà—kọ̀láá bé a tṍõ ní ló dú ńkem naa—à léémáe.Lúùk 21:1-4.

Jìhóvà náa ólò ẹ̀bmà dẽe lọ̀líí bá èlmà nu eé láá nè

“Ẹẹ Nu nvèèbá e Nda Géè Elá Bànà a”

Mósí deè ní e Jìhóvà beè nvèè kpóó ló June kọ á òòa kẽ due ló ẹlẹẹ́? Pá biaí kọ́ nèi kọọ̀: “M̀ kilsĩ́ gè oloó tã̀àgã̀ ló Jìhóvà, vaá bànee kọ á nvèèbá nèm. Tṍóá na nvín nvãà à gbó kọ́ nu ea kil ló enè kà bõ̀ònalò ea sẹẹ̀à m nà bon. M beè beelá fùl ge sí kẽ nòònù bõ̀ònaló mm̀ enè dee. Mó kà gbele dũ̀ùnè tọ̀alóíé, é gè kpaá bã zẹ̀ẹ̀ pá gbò níí Jìhóvà! Nakà bõ̀ònaló nía beè dú ẹẹ nu nvèèbá e nda géè elá bànà e. Kátogóí nda dì en gé kpaá ne fã̀ Jìhóvà mm̀ záá zaà ló. Dúm aa deè ié zivèkà nu ea dú nè nda. Èlmà dénè tṍó, n da nyímà kọ nda ḿm gé kpoòlà nà lóó àbèè ge tõó boo nà lóó. M̀ íè ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyíe kọ tṍó didi naaní em láá kpáá òòakẽ.”