Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Òòakẽ dó ló Jìhóvà

 BÁÀSĨ́ 1

“Ní Ea Pe Nda ẹ́ Gbĩ́e”

“Ní Ea Pe Nda ẹ́ Gbĩ́e”

Naanà bólá dágí. Beà sẹlẹ, à géè dé kpál, váá daá aaló nagbò naanà bólá. Kátogóí, náa mon na é gbò naanà ból àbèè é nen kù dẽe ló. Deè é gé bilá. À pe gbẹá mm̀ kolo kolo kẽ kiẽ́e nom ea ólò bà dõòna kà nom gé koolà kpã́, naanà ból lí náa íe tọ́ọ̀ kà kpẽ̀nà. Dee deè nvée, à gbó dã́ mon ea nyímá ló—níí nen kùdẽe ló, ea gé téá nyoone naanà bólá, à dalà é boo, túe nvee kè kẽ a kọ̀là ló, váá túe kilma be.

JÌHÓVÀ kilsĩ́ gè túa lóó dòòlé ló íb gbò nen kù dẽe ló ea náaí. Mm̀ a mon bel, à náa kọ é àgala boo kọọ̀: “Nda boo ndáa lóó gé gbĩ́ pá ndáà gbò naanà ból, vá m̀ ẹb nu ea kuú va.”Èzíkiẹ̀l 34:11, 12.

“Naanàból E Nda É Ẹb Nu Ea Kil Ló”

Bà mée ní bà dú gbò naanà ból Jìhóvà ẹ? Mm̀ ń vàlẹbá, naanà ból Jìhóvà dú gbò e bà vulèe váá kumi sĩ́ kẽ nèe. Kpá Káí kọọ̀: “Naanii mẹ èé fã́e váè kúmí sĩ́ kẽ nèe; naanii é kúmí dúnú ke gbàà Jìhóvà ea beè Dèmii. Boo beè kọ ẹlẹ ní ea dú beè Bàrì e, vá beéle ní ea gé búmá é, naanà ból ea gé ẹb nu ea kuué.” (Psalm 95:6, 7) Dì belí kà lèlà sĩ́ naanà ból ea gè nyoone nvée a nen ku dẽe ló, gbò e bà gé fã Jìhóvà di kpẽnà ló ge nyoone nvée ba nen kù dẽe ló. É kọ tọ́ọ̀ kà kpẹa ágé vá ló? Ẽ́èe. Gbò gyóòlo Bàrì sìgà tóm, ólò du nágè “naanà ból ea zaalà pè” váá “dì belì naanà ból ea dági.” (Èzíkiẹ̀l 34:12;  Máátìù 15:24; 1 Pítà 2:25) Kalìbèévó, tṍó e nen dági pè, Jìhóvà náa sọ̀e bá gbẹẹ mm̀ dì tõ̀ò e náa íe ból dẽé sĩ́.

Ò bulà kọ Jìhóvà du dú gé o nen kù dẽe ló? Mósĩ́ deè ní Jìhóvà dú o nen kù dẽe ló deè nieí é? Bugi togó boo taà sĩ́ deè:

À nei gyáá mm̀ nyómá. “Gbẹá kà lé boo bàlà ól e kpál dì ní e ḿ né va gyáá é,” bée Jìhóvà kọ̀ẹ. “Bàé má kĩ e kà lé búú búú sĩ́ víl dì, váá taa ní ea léé má va.” (Èzíkiẹ̀l 34:14) Jìhóvà gáà òòà aaló ge oloó nei kele íb sĩ́ gyáá mm̀ nyómá ea diinéi ló. Òó láá bugi togó boo enè kà togó bel, lò bèl, àbèè vídiò ea áálá o tã̀àgaló nyòòmà nvèè bà? É kọ níá náa kọ ó àgala boo kọ Jìhóvà gé bulà nu ea kuú ni?

À kpẽnài váá nvèè bá nèi. Jìhóvà zigà zìgà kọọ̀: “Ní ea dágí m̀ gé òòmà é kẽ, ní e kõm bã́ ló m̀ gé bọ́ví, váá ńní e lóó ọọ m̀ gé síè kpóò ló.” (Ezekiel 34:16) Jìhóvà ólò siè kpóó ló gbò e tã̀àgã́ ọọvẹ va ló. À ólò bọbví a naanà ból, ge nvèè bá nè và kọ bà á boá beè kõm beè bã̀vá ló—beà sẹlẹ à aa bà gbò ee gé gbà zigà ló. Váá òòma kẽ gbò e baè dagi domá nè gbò e pọ́lọ́ gé bé va.

À tóólá beélè tò. “N gé buulà lọl kọ̀láá kĩ e ba è zààlà kìl,” Jìhóvà kọọ̀. “Nda é gbĩ́ nen ea beè pè.” (Èzíkiẹ̀l 34:12, 16) Kilma ló Jìhóvà, naanà ból ea pe náa pe lee. À nyímá tṍó e ene kà naanà ból pe, vá à ólò gbĩ̀, vá à ólò ṍ zààvà tṍó ea mon. (Máátìù 18:12-14) À ólò kolí kà kà gbò e bà gé fã́e “pá ndaà gbò naanà ból, naanàból e nda gé ẹb nu ea kuu.” (Ezekiel 34:31) Oloò enè kà zẹ́ẹ́ gbò naanà bólí.

Kilma ló Jìhóvà, naanà ból ea pe ná pe lee lee. Nyíée ólò palàge ẹẹ tṍó e bà mon naanà ból ea beè pèí

“À kiilà Bẹẹ Dee Naamá Ãa Belí Mm̀ Gbò Nómá Deeá”

Éé ní Jìhóvà gé gbí ni váá kol ni kọ ó kììa kẽ lóé? Boo bée kọ à gbĩ́ kọ nyíe ni á ẹ́ẹ́. À zigà zìgà kọọ̀ “tã́ánàdeebà gé dọọ belí boo” boo a naanà ból. (Èzíkiẹ̀l 34:26) Níá níì kóló mm̀ zìgà nu nì. O beè mòn nu ea zógè.

Kẽ̀èa boo gbò nu eo ni téní bá tãgíní bé eò dù gé nyimá ló Jìhóvà. Nu dòòmà bà, aè tọá ní ló naa vàẹ túá tṍó eo beè zẹ́ẹ́ nyimá kà kà bel ea kuu bée Bàrì ea ẹẹ̀lẹ̀ ni nyíe nè a tṍm bùlà nyòòmà gbò nen é? Ò Kẽ̀èa boo bé eaè dú dììnè ló naa ge zọ̀ gbò e gé gbá nè fã̀ Kráìst gbaá ló mm̀ gbò ńkem nè pọ́b kà bõ̀ònalò é? Tṍó eo beè láá zọ̀ nen ea íé lèèma ló lé kpẹá í loá sọ́l, é kọ nóò kil be mm̀ ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe nè dììnè ló?

Òó láá kpáá ié íb gbò zààvà á. “Òòmà í kẽ nèà o bá, E Jìhóvà,” Bée gbò gyóò lo Bàrì kéléá beè tã̀àgã̀ ló naaé, “vá èé di kpẽnà ló ge òòakẽ nyoonée. Nyaaná bẹẹ dee naamá ãa belí níì gbò tṍó ea kil nvéeá.” (Lamentations 5:21) Jìhòvà ààlá tã̀àgã̀ lóá, và pá a gbò à kpáá òòà dù gé fã̀è mm̀ zààvà. (Nehemiah 8:17) Jìhóvà é náana gè vó kĩlma ló olo.

Sõò, ge òòà nyoone Jìhóvà válí ge kọ̀ èl ge naa. Dò ẹ̀b sìgà gbò ànà ànà ea di m nè bé oé láá bé èl bá naa.

[Kpó ea di boo náásĩ́ 5]

Kilma ló Jìhóvà, naanà ból ea pe náa pe lee. À ólò ṍ kààkà tṍó ea mon