“Ńdáà ãa tóm náa kọ beélè pátọ á kilsĩ́ kĩlma ló dùm, sõò à túlè nam gé nvee mm̀ kèle kèle íb láb e bè náa dú lé. M̀ gbóò dààmà togó gè sẹlẹ gi gbò deè boséi, ge tú lóó nvee mm̀ bilà bẹ̀l, nè bã̀àna gè sĩ́ tọbàrì. M beè di mm̀ ọ́ọ́ ọọ̀ ló dìbelí ene nen Nenditõ̀ò Jìhóvà toolá 40 gbáá. Bé e gã́bug gbáá géè téní naa, bé e nda géè bugi togó kọ Jìhóvà náé láá ìànaló nèm naaé. Nda beè bùlà kọ nda ḿḿ láá ialó nè áéẹ́ nda. Sõò, m beè nyimá ẹẹ kà kàa besĩ́ m̀ kalá pomè togó boo pọ́lọ́ èèlèí.”—Martha.

BẼ̀GẼBEL gé láá dú enè kà nyèè tò. “N dáà gbò lọ̀nù nyẽe komí m togó,” Bé e Méné émí naaé. “Dìbelí gbele nyèè tò, e bè níḿ láá toolá.” (Psalm 38:4) Sìgà gbò níí Kráìst a dọ́ kè bà ọ́ó ọọ̀ló aa ló gbele kpóó bììlà nyìe, vaá iè bùlà kọ Jìhóvà náé láá iànae ló neèva. (2 Kọ́rìnt 2:7) É kọ gè ló nvèè kùbmà ló naaá dú kà kà? Kalì bèè o beè sigá gi gbò àgẹbá pọ́lọ́, olo bọọ̀gẹ̀ di kà kpã́á aa ló é Jìhóvà naa níe bè ẹlẹ náé láá ialó nè olo? Ẽ́èe, olo ó gé kpã́á!

“Naa Mèé Lelesĩ́ Gbò Bel ea Dìí Zẹ̀ẹ̀”

Jìhóvà náa ólò ialó gbò e baẹ̀ sí pọ́lọ́ e bà ni ọ́gá gbẹẹ́ kẽ. Kàsĩ́ ẹlẹ ólò nvèèbá nèva! Mm̀ lóg ea kil ló nvín pèè gyọ́, Jíìzọ̀s beè tú Jìhóvà doolé ló enè kà tẹ̀ ea vulè ea nvín pá gbálà beè ialó pá a tọ gbẹẹ́ kẽ vaá nyoone dùm ééá togó. Sẽ́ e tṍó ni téní, ẹẹ nvíní beè beeláfùl ge òòakẽ másĩ́ be. “Tṍó e [ẹẹ nvín págbálàa] di dí kpã́á ea gé dú, a tẹ̀ beè gboó palà ge tóe sàn, vaá teelá síé ló gé toví bũ̀ùnae vaá pyovíe bẹ́ẹ́.” (Lúùk 15:11-20) É kọ olo gbĩ́ì ge tõo bãló Jìhóvà sõò ò íè bùlà kọ ò “bọọ̀gẹ̀ di die kpã́á” aàlẹ̀ẹ̀ é lóé? Dìbelí tẹ̀ ea di mm̀ lò bèl Jíìzọ̀s é nu dòòle ló Jíìzọ̀sa, Jìhóvà íe tóèsàn kĩlma ló olo. Ẹlẹ di kpẽnà ló ge zààvà ní ló tṍó eo ń oòakẽ dù.

Sõò be à gá náa ò bùlà kọ ń lóò gbò pọ́lọ́ bọọ̀gẹ̀ agàẹ bá, àbèè kọ à bọọ́ gã́bug ló gè kọ Jìhóvà ń láá ialóà? Sóo sóo ni bugitogó kilma ló kól e Jìhóvà kólíí ea ẽ́á mm̀ Isaiah 1:18: “‘Dú kàtogóí, naa mèé lele sĩ́ gbò bel ea dìí zẹ̀ẹ̀,’ bé Jìhóvà kọ́ẹ́. ‘Kalì bèè o gbò pọ́lọ́ bélí bìnyõ àẹ́ dú gè naa kọ á ẹẹ belí báà múú.’” Ẽei, kọ bèè gbò pọ́lọ́ ea belí bìnyõ e bà náé láá sìng lọl dẽe ẹ́ẹ́ kàn, naa ẽ́ el bá Jìhóvà ge ialó.

Jìhóvà náa gbĩ́ ko ó kil sĩ́ gè mon tã̀àgã̀ kèbá bug ea bẽ́gẽ̀ ni bel. Beèvó, ò ń láá naàà mon é ààa ea aaló gè kọ Jìhóvà ialò nè ni vaá o íé õ̀òa bugé? Ni bugitogó kilma ló bàà íb lábtọ e Méné Dévìd beè tú. Túá kà, ẹlẹ kọ́ọ̀: “N da ẹ́ kọ́ ńdáà gbò pọ́lọ́ nè Jìhóvà.” (Psalm 32:5) Kẽ̀èa boo, kọ Jìhóvà beè zẹẹ́ gyàsĩ́ kol ni kọ ó duè é ló mm̀ tã̀àgã ló nè ge zọẹ̀ ẹlẹ “lelesĩ́ gbò bel” naa bée kólá kọ́ naa. Kọ́ o gbò pọ́lọ́ nè Jìhóvà, vaá zọ̀ẹ dõ̀ònà o tọ̀aló. Aaló nu e Dévìd beè gboó mòn, ẹlẹ aadeè kọ́ àgàla boo mm̀ tã̀àgãló kọọ̀: “Logi nda õ̀ònà lọl kèbá nà pọ́lọ́. . . . Nyíe ea ni fulà vaá nyee, zééì Bàrì, olo nóó tóbví gbẹẹ.”—Psalm 51:2, 17.

Bàà kà, Dévìd beè ié nvèèbá aa bá nen e Bàrì beè íbáló vaá lẹ̀ẹ̀là, é nen kọ́bùlà Bàrì Nétàn. (2 Samuel 12:13) Deè nieí, Jìhóvà sẹlẹ gbò  kànen mm̀ bõ̀ònatõ̀ò e baẹ̀ bumá va kọ bàá nvèèbá nè gbò pọ́lọ́ e bà ọ́gá vaá kpaá zọ̀ Jìhóvà bã̀à kóò. Tṍó e o síì ló gbò kànen, baala é tú nvèèbá Kpá Káí vaá bàn tã̀àgãló ea ń tọ́a ní ló nyíe vaá nè dĩ̀ìnèló, tú o gbò tã̀àgã̀ bug kilma kẽ, vaá nvèèbá kọ ó boá mm̀ nyómá.—Jém̀z 5:14-16.

Jìhóvà gbĩ́ kọ ó mòn lé ea aa ló aaá vaá ié õ̀òa bug

“Ẹ́ẹ́ Ẹẹ̀ Nyíe Á Di Ló Nen ea Náàkyọ̀ A Dúgè Ialó”

Kà kà, òó láá ié bùlà kọ ge kọ́ o gbò pọ́lọ́ nè Jìhóvà nè ge sì ló gbò kànen gé dú gbele tàvàlà nu lóó ni gè naa. Dévìd beè ié nágé íb nakà bùlà á. Ẹlẹ “beè zẹẹ́ pĩi” mm̀ sìgà tṍó kĩlma ló a gbò pọ́lọ́. (Psalm 32:3) Fẹ́gẹ̀ló, kọ̀láá bé e dì naa, ẹlẹ beè mòn bélè ea dú ló ge kọ́ a gbò pọ́lọ́ nè ge nyãaná báló a sĩ́deè nàànù.

Enè kà pọ̀bkà sĩ́ deè dọ̀bélè be bèè ge kọ Dévìd kpáá ie a záázaà ló. Ẹlẹ beè emí koò: ‘Ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyíe á di ló nen ea náàkyọ̀ a dú gè ialó, ea pọ́lọ́ a dú gè ialó.’ (Psalm 32:1) Ẹlẹ beè tã̀àgã̀ nàgé ló kọọ̀: “Zéé ì Jìhóvà, kùùlà nà bũunu kọ bé nà gã́ láá kọ́ zaalí o lèèlà.” (Psalm 51:15) A gè aa bá a bẽ̀gẽbel vaá ié ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyíe kọ Bàrì ialó neèe, náa kọ Dévìd á kọ́ nu ea kil ló Jìhóvà nè dõòna gbò.

Jìhóvà gbĩ́ kọ ó mòn lé ea aa ló gè aaá vaá ié õ̀òa bug. Vaá ẹlẹ gbĩ́ gè kọ olo ó kọ́ nè dõòna gbò nu ea kilèe ló ẹlẹ nè a gbò tóm̀bùlà, e bè níì mm̀ tọ̀aló bẽ̀gẽbel nì, sõò kà kà dĩ̀ìnèló nè záá zaà ló. (Psalm 65:1-4) Kẽ̀èa boo a kól ea kọ́ọ̀ “kọ bé à ialó bọọ pọ́lọ́ nèi, béè tṍó boséi ea aa bá Jìhóvà boo a lóó di nèi.”Tóm 3:19NW.

Níà nu eaè naáló Mátà ẹ. À nootẽ́ kọọ̀: “N dáà nvín págbálà ólò lẹ̀ẹ̀là the Watchtower Awake! mám. Mm̀ ńkem kem, dọ̀ọ̀mà tṍó em kpáà gbaáló Jìhóvà. Enèkà kà tàvàlà sĩ́deè ge òòakẽ beè dú gè biiná ialó ló dénè pọ́lọ́ e n na sí. Sõò mm̀ deè deè nvée, m̀ gbóò bãló Bàrì mm̀ tã̀àgãló vaá bànee kọ á ialó nèm. Gbele tàvàlà ge zìgà kọ kà 40 gbáá téní besí nda à kalá gé òòakẽ dú ló Jìhóvà. Nda di dùm vaá zogè kà kà ea dú gè kọ deè gé láá kpaá nèà nen ge siimá tóm nè Bàrì vaá òòa bã mm̀ a vulè bã̀àna tṍó e gã́bug gbáá ni téní.”