Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Kpá Lẹ̀ẹ̀la Tóm Ea Aa Bà Gbò Ge Tulè Tóm

Kpá Lẹ̀ẹ̀la Tóm Ea Aa Bà Gbò Ge Tulè Tóm

Pá vígà e íè tẽ̀ènè kà zígà:

Dì belí bé e nyímà naa, Kpá Káí dú enè kà kpá e mm̀ pọ́b ketõ̀ò à ló bel kĩlma ló gbò nen. Gã́bug ọ̀và bebèè gbò gbálà nè gbò bia e baẹ bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo vaá baẹ̀ kpee sĩ́ ló tẽ̀ènè íb gbò nu ànà ànà ea bélí nágé ḿ bèéleí. Baala beè ie nagé “tọaló belí na gé beele.” (Jém̀z 5:17) Gbò tã̀àgã̀ nè gbele kpóó bùlà beè sivè sìgà ọ̀và. Boo tṍó e sìgà ọ̀và beè dọ kèbá bììla nyíe ea aa bá gbò e bà dúùnà pá ba tọ àbèè gbò e bà gá gbà nèfã̀. Vaá gã́bug ọ̀và beè dọ kèbá bẽ̀gẽbel ea aa ló áá baálà gbò lọ̀nù.

É kọ nagbò é není beè gboó aa deè aaló é Jìhóvà? Ẽ́èe. Gã́bug ọ̀và beè belí nen ọ́lì lésọ́l eaè bàn kọọ̀: “M kyãà pè belí naanàból ea pe. Gbĩ́ o gyóòlo, boobéè kọ o gbò o log náa táḿ nyíe.” (Psalm 119:176) É kọ ò dã́à leèvè na gbò kpéè mon sọ́lá?

Pá a gbò e bà gé née fã̀ e bà kyãà pè aa zẹ̀ẹ̀ gònò naanàból náa ólò tányíè Jìhóvà. Tãavó, ẹlẹ ólò gbĩ́ va—lọl tṍó tẹlẹ tṍó ten má bá pá ba gbò kóò e bà gbá ié tẽ̀ènè kà zìgà. Dì belí nu dòòmà bá, ni bugi togó kilma ló, bée Jìhóvà beè nvèèbá nè a gyóòlo Jóòb naa, ea beè mònmà dẽè gbele tṍó tã́ágã̀-dìgà belí tãa kpègè, ú pá a nen eaẹ̀ vulè, nè kà àgẹbà zọ̀ kpáló. Jóòb beè ie nagé ĩ̀ìmà kèbá pọ́lọ́ pọ́lọ́ mon bel aa gã́ gbò e bà gáẹ̀ beè dúé ló gé nvèèbá nèe. Sõò ẹlẹ náa beè kììlà nvéée kpee Jìhóvà, náa kaló béè kọ ẹlẹ beè kyã̀à pè mm̀ a bugtogó mm̀ sìgà tṍó. (Job 1:22; 2:10) Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà beè nvèèbá nè Jóòb kọ á kpaá di mm̀ àgẹ lóé?

Enè sĩ́deè e Jìhóvà beè nvèèbá nè Jóòb aè bèè tenmá bá a kóò e bà gbá ié tẽ̀ènè kà zìgà eaẹ̀ kọ̀là Èláihù. Tṍó e Jóòb géè kọgá gi a gbò biibíi, Èláihù géè pãane tṍ vaá à gboó ló bel tẹlẹ dẽe. Éé ní e ẹlẹ ń kọ́é? É kọ ẹlẹ ḿ kọ́ bel Jóòb sẹ̀ à ḿ bẽ́gẽ̀e bel àbèè ge òn nee sĩìmàe kéẹẹ́? É kọ Èláihù ẹb a lóó kọ à bọọ̀ lẹẹ kpãa elèè Jóòb? Náè naa vó! Nyómá Bàrì tọ́báló Èláihù vaá à kọọ̀: “Ẹ̀b, bé ólò di kèsĩ́ kà kà Bàrì naa, bé nda dì nàgé naaé; mè sãa ní baẹ̀ dèmà nàgè ndaẹ́.” Tṍóá à gboó nèe àgẹ nyíe kọọ̀: “Ẹ̀b tọ́ọ̀ kà pọ̀ á gá kene ní kĩlma ló nda, vaá tọ́ọ̀ kà nà bíi náá nyie èl ni kói.” (Job 33:6, 7) Tãa ea kpáá bọ̀ọ̀vẹ̀ tã̀àgã̀ Jóòb, mm̀ vulè ní Èláihù duùlaẹ bá tṍé vaá tú sìà kpóó ló e Jóòb gbĩ́ nèeé.

Sóo sóo nyimá kọ mm̀ nyómá ea dú gbọ́ọ́ gbọọ̀ló ní e beele kpóòmà dee ló nakà brokyọ̀íé. Túá ke tõ̀ò eè zẹ́ẹ́ pãane tṍ ló kẽ, tú òẹ̀ dẽe ẹ̀bmà gbò nu ea ni náá á gi nè gbò bel ea agi gã́ gã́bug gbò e bà niè òòà àà. (Proverbs 18:13) Tṍóá ẹ̀b gi Kpá Káí, vaá mm̀ bàn bàn nu eè gbóò ẹ̀b gi gbò nòòtẽ́ ea kil ló bé e Jìhóvà beè nvèè bá nè pá a gbò gyóòlo mm̀ tṍó eaẹ̀ kil nvéeá naa, é tṍó e baẹ̀ kpee nagé sĩ́ ló tẽ̀ènè íb gbò dìtõ̀òá. M̀m a deè deè nvée, eè gboó tú gbò ketõ̀ò Kpá Káí í ẹ̀bmà gbò nu ea gé nááá gi deè nieí vaá ẽmá nakà brokyọ̀í. Mm̀ beélè àlà àlàsã́ vulè è kólìi kọ ó ẹbvii nakà nu e émìí. Sóo sóo tui bẹẹ kà kà vulè e beele íè kĩ́lmàí lóí.

Gbò Ge Tulè Tóm gbò Nenditõ̀ò Jìhóvà