Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Òòakẽ dó ló Jìhóvà

Ke Kùbmà

Ke Kùbmà

É kọ ò ólò bubulà gé kẽ̀èa boo gbò lé tṍó e olo beè zọ̀ gbò níí Jìhóvà ié dìgà belí—nònù bõ̀ònatõ̀ò ea síè kpóó ló nen, kà lé bõ̀ònaló, enè kà lé bel ea kil ló nu ea beè naaá gbẹá boo tóm kọ̀ kpẹa, àbèè pọ́ì enè kà kpéè lòasọ́ e olo beè zọ̀ nen eo gbáà ie tẽ̀ènè kà zìgà loai? Jìhóvà gáà tanyíè ólò; náà dì ge kọ olo o tányíè é Jìhóvà. Mm̀ vùlè ẹlẹ ólò kẽ̀èa boo ń dóò sìtóm bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo. Vaá ẹlẹ di kpẽnà ló ge nvèèbá nè olo kọ ó òòakẽ due ló ẹlẹ.

“N da boo ńdáà lóó é gbĩ́ pá ńdáà gbò naanà ból vaá gbĩ́ va mòn, vaá ndaé ẹb nu ea kil vá ló. Ndaé ẹb nu ea kil ló ńdáà naanà ból belí nen kùdẽé ló naanà ból ea ni mon pá a gbò naanà ból e baẹ̀ zààlà pè vaá à gboó nèva gyã́á. N daẹ́ gbĩ́va lọl dénè ketõ̀ò e bàẹ̀ zààlà kìl.”Èzíkiẹ̀l 34:11, 12.