Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Òòakẽ dó ló Jìhóvà

 BÁÀSĨ́ 5

Òòakẽ dú ló “nen kùdẽéló ea gé Kudẽéló Bọọ Bólnyíe”

Òòakẽ dú ló “nen kùdẽéló ea gé Kudẽéló Bọọ Bólnyíe”

É kọ oloó láá nvèè gé nu kùùmà dẽe ló enè kà àbèè à bọọ èl vó zẹ̀ẹ̀ gbò nu ànà ànà ea dú gè ló bel boo mm̀ nakà brokyọ̀í? Be o náa vó, ò di mm̀ kà lé gbaaló. Gã́bug gbò gyóòlo Bàrì e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo—e baẹ̀ di mm̀ gbò tṍó émì Kpá Kái nè beélè deeí—a kpegi sĩ́ ló bèla gbò nu ànà ànàí. Bé baala beè ié nu nvèè bá a aa bá Jìhóvà mm̀ ge beemá èlbá íb gbò ànà ànàá naa, bé olo é láá naa na géé.

Jìhóvà gé díní ló tṍó eo gé oòakẽ dúé ló

 ÀGALA boo kọ Jìhóvà gé dí ní ló tṍó eo gé ooà dúé ló. Àé nveè bá nè ni kọ ó emá tã̀àgã̀, kọ ó tú sṹng lọa m, nè ge ié fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló bùlà nè nyíe ea dú ló ge ié õ̀òa bug. Tṍóá, olo é gboó ié tọ̀aló eaẹ́ dalà ni lọl boo kọ ó kpaá gbaá ló gbò e bà gé nefã̀ Jìhóvà mm̀ ge sĩ́ tóm nèe. O dìtõ̀ò é gboó belí níe sìgà gbò níí Kráìst e baẹ̀ di mm̀ túá-gbò gbáá, ea beè naa kọ nentóm Pítà á emí nagbò mon belí kọọ̀: “Boo béè kọ o beè pei belí gbò naanàból e bà dágí, sõò kátogóí baa oòmàí kẽ má bọọ nen kùdẽé ló ea gé kumà bọọ ból nyíe.”1 Pítà 2:25.

Ge òòa kẽ dú ló Jìhóvà ní ea dú kà lé nu e olo é láá naaé. Boo béè éé? Olo é tú ṍ kààgà nvee mm̀ nyíè Jìhóvà. (Proverbs 27:11) Dìbelí bé e o nyímà naa, Jìhóvà íe tọ̀alõ, vó náa kọ bée lábví láb naa á tọá é ló. Vaá sõò, Jìhóvà náa tã́gĩ́i bá kọ é vulèe e nè ge neèe fã̀. (Deuteronomy 30:19, 20) Enè kà nen nò Kpá Káí sẹlẹ gã́ ló naaí kọọ̀: “Tọ́ọ̀kà gbàbá gè sii báló á gé deè sĩ́ nùtọ nyíè nen. Bà íè ge kùùlaẹ dú m.” Mm̀ ge nèfã̀ Jìhóvà lọa mm̀ nyíe ea ḿḿ má mm̀ vulè, natóm èé láá gboó sà ge kùùlà nakà nùtọ. Tṍó e náàvó, è túù enè kà gbele lé dõònù nè ẹlẹ—bẹẹ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo—vaá è gboó naa kọ á ṍ kààgà mm̀ a nyíe. Mm̀ kà kà, tọ́ọ̀kà nu eé láá doolè ló íb ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyíe eń íé á gé, é tṍó e túù fã̀ ea bọ́ló Jìhóvà nèe.Tóm 20:35; Kùùà Nù 4:11.

Bọọ èl tõ̀ò, tṍó eo ni oòà bã mm̀ o fã̀ Bàrì belí nen Kráìst, o biibíì mm̀ nyómá é ḿḿ má. (Máátìù 5:3) Mm̀ mósĩ́ deèe? Gbò nen beeá tení ló bàlà boo ólò biiná kọọ̀, ‘È di kĩi ló éé?’ Bà di mm̀ tákói kĩlma lò Tóm̀ bùlà ea di nvéè dùm. Gbò nvín nen íe nakà bíi boo beè kọ Jìhóvà beè dèm va nyòòmà. Ẹlẹ beè naa beele nyòòmà ge gbĩ́ m̀m̀ me nèà bẹẹ lóó aa ló gè nèe fã̀. Beele néé láá m̀m̀ me ní ea ń dĩinéi ló èlmà ni ea téní dú ló gè nyimá kọ beele gé nèfã̀ Jìhóvà aa mm̀ vulè.Psalm 63:1-5.

Sóo sóo nyimá kọ Jìhóvà gbĩ́ kọ olo ó òòakẽ duè é ló. Òó láá naàà àgàla boo naa vóé? Ni bugi togó boo: Mm̀ kà àge bá tã̀àgãló, ni eaẹ̀ dú gè tú ọ̀ẹ̀dẽe kpoomá dee ló nakà brókyọ̀íé. Beà sẹlẹ aẹ̀ tení bá enè kà nen kànen níí Kráìst àbèè dõòna nen ea íe tẽ̀ènè kà zìgàá iná ní bá. Aẹ̀ gboó dú gè kọ olo ó bugi vaá ò nè ààla a bel lẹ̀ẹ̀la tóm ea di m. Dénè níí zógè kọ Jìhóvà náa ià ní ló. Boo dõòna bá, à gè lọ́lókẽ dùùlà ni domá ló ẹlẹ.Jọ́ọ̀n 6:44.

Beele gé láá tú àgẹ nyíe nèà bẹẹ lóó tṍó e nyímà kọ tóọ̀kà gbò gyóòlo Jìhóvà e baẹ̀ pè náa ólò táé nyíe. Níà nu e enè kà pábia ea kọlà Donna beè ié lèèma lóé. Ẹlẹ kọ́ọ̀: N da beè lọ́lókẽ òòà aa nvéè ẹẹ kà kàí, sõò m̀ ólò bọ̀ọ̀gẹ̀ gbĩ́ nà lóó mòn e n gé kẽèa boo gbò mon bel ea di mm̀ Psalm 139:23, 24, ea kọ́ọ̀: ‘Gbĩ́m m, aà Bàrì, vaá ò nyímà nà nyíe. Dòm ẹ̀b, vaá nyimá dénè nà bùlà ea gé tẹ́ẹá. Ẹ̀b be a bélí kọ à íé enè kà pọ́lọ́ èèlè ea dìḿ m, vaá tulèm boo èèlè ea dì leelee.’ N da nyímà kọ ḿm dṹùnà ge di mm̀ bàlà boo—n da ḿm lée ló gè di kĩe—vaá nda nyímà kọ bõ̀ònatõ̀ò Jìhóvà nía dú kĩí e ndaé dié. M beè gbóó dààmà togó mòn kọ̀ Jìhóvà gáà zẹẹ ààḿ ló; áá nu ea dúm bíí ló dú ge òòa kẽ nyoonée. Nyíem palàge ẹẹ kọ m beè gboó naa é vó!

“M beè gboó dààmà togó mòn kọ Jìhóvà gáà zẹẹ ààm ló; Áá nu ea dúm bíi ló ge ooà nyoonée”

À aa deè dú bẹẹ tã̀àgãló gè kọ olo nagé ó kpáá ié “ṍ kààgà ea aa ló Jìhóvà.” (Nehemiah 8:10) Olo nóo gé ọ́gá ló ge òòa kẽ dú ló Jìhóvà.