Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Òòakẽ dó ló Jìhóvà

Jìhóvà gé gbĩ́ a naanàból ea beè pe, vaá kolí ni ko; ó òòakẽ due é ló.

Kpá Lẹ̀ẹ̀la Tóm Ea Aa Bà Gbò Ge Tulè Tóm

Nakà kpá lẹ̀ẹ̀la tóm ea aa bá Gbò Ge Tulè Tómí dú ge bànmà dénè gbò gyóòlo Bàrì e ba beè dagí aa gbàà gònò naanà bólá.

BÁÀSĨ́ 1

“Ní Ea Pe Nda ẹ́ Gbĩ́e”

É kọ Bàrì ẹb naanà ból ea pe belí kọ à pe lee?

BÁÀSĨ́ 2

Tã̀àgã̀-bùlà—“À Palàge Tàvàlà mm̀ Kọ̀láá Sĩ́ Deè”

Be lóó ni ọọ kọ nóo láà naa nàe bé oe beè oló naa nee neè Jìhóvà, enè kà vàlẹ nu é nvèè bá nè ni kọ ó ié bélè aaló a kpóó.

BÁÀSĨ́ 3

Tọ̀aló Bììla Nyíe—Tṍó E Íe “Kpẹa Ló Ene”

Taà kà kúù Kpá Káí gé láá nvẽ̀è bá nè ni kọ ó emá tṍó e gbò e gbá zìgà ló sĩ́ ni Pọ́lọ́.

BÁÀSĨ́ 4

Bẽ̀gẽbel—“Logí Nda Õ̀ònà Lọl Kèbá Nà Pọ́lọ́”

Mósĩ́ deè ni eo láá ié bélè ea aa ló õ̀òa bug e?

BÁÀSĨ́ 5

Òòakẽ dú ló “nen kùdẽéló ea gé Kudẽéló Bọọ Bólnyíe”

Bem̀ gbĩ́ ge òòakẽ dú ló Jìhóvà, m̀ḿ dalà togó lọl ãàe? Bõ̀ònatõ̀ò é túm naa vàẹ?

Ke Kùbmà

É kọọ̀ òó láá kẽ̀èa boo tṍó eo beè zọ̀ gbò e bà gé fã Jìhóvà naaá nu?