Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Òó láá Dú Kóò Bàrì

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD