Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Jìhóvà Ní Ea Dú Áá Kóló Kà Kà Bàrì E (1 Kings 16:29-33; 1 Kings 17:1-7; 1 Kings 18:17-46; 1 Kings 19:1-8)

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD