Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

"For This I Have Come Into the World"

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD