Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bugì Kpá Káí E Bà Láví Láb Bé Eae Naaá Naa

Pãanẽ tõ ló gbò ketõ̀ò ea di mm̀ Kpá Káí e baẹ bugi váá laví láb bé eae naaá naa mm̀ kà a lé bá gè zogè nè lé bààtẽ́.

 

ÈB
Noo mm̀ kpò kpò
Noone kilma kẽ

"For This I Have Come Into the World"

Jìhóvà Ní Ea Dú Áá Kóló Kà Kà Bàrì E (1 Kings 16:29-33; 1 Kings 17:1-7; 1 Kings 18:17-46; 1 Kings 19:1-8)