Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Tení Ló Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge tení ló Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe tẹlẹ bàlà kẽ

Ge tení ló Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe tẹlẹ bàlà kẽ

Kpò kúm nu ea ne ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíè pá tọ é láá di kuló èlmà bé eo beè ẹ̀lmà dẽe naa. Nakà vídiòí tení ló bróshọ̀ ea kọlà Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe tẹlẹ bàlà kẽ.

 

Kpáá Nó Bọ̀ọ̀vẹ̀

GBÒ KPOO KPÁ NÈ, GBÒ BROKYỌ̀

Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe

GBÒ KPOO KPÁ NÈ, GBÒ BROKYỌ̀

Éé Ní Ea Dú Kpòkúm Nu Ea Ne Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíè Pá Tọ Ẹ́?

Sìgà íe bùlà kọọ̀ kpègè ní ea é náa kọ ba tọ á ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíé ẽ́, sõò é kọọ̀ níá ní ea aa deè dú kpòkúm nu ea ne ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíè pá tọ ẹ́?