Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Ge tení ló Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe tẹlẹ bàlà kẽ

Ge tení ló Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe tẹlẹ bàlà kẽ

Kpò kúm nu ea ne ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíè pá tọ é láá di kuló èlmà bé eo beè ẹ̀lmà dẽe naa. Nakà vídiòí tení ló bróshọ̀ ea kọlà Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe tẹlẹ bàlà kẽ.