Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Tení Ló Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a Tẹlẹ Bàlà Kẽ

É Kọọ̀ Àé Léémá Ni Gè Dã́ Lé Kpẹ̀a?

É Kọọ̀ Àé Léémá Ni Gè Dã́ Lé Kpẹ̀a?

Aa ló bé e gé dã́ pọ́lọ́ kpẹ̀a naa, ãàe ní eé láá ié lé kpẹ̀a ẹ́? Nakà vídiòí téní ló bróshọ̀ ea kọlà Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì! tẹlẹ bàlà kẽ

 

Kpáá Nó Bọ̀ọ̀vẹ̀

LÉ KPẸA EA AA BÁ BÀRÌ!

Éé Nía Dú É Lé Kpẹa Ẹ́?

Nó nu ea kil ló gbò nu ea dú lé kpẹ̀a ea aa bá Bàrì, nu ea naa a palàge dìi bíí ló mm̀ gbala gbala nè nu ea bọ́ló kọ ó naa