Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Ge Tení Ló Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Bà náa gbò vídiòí kọ á nvèè bá nèi ló gè dààmà togó lò sọ́l boo Kpá Káí.

Ge tení ló Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe tẹlẹ bàlà kẽ

Tã̀àgã̀ di mm̀ ílà dóm nè va nè pá tọ. Kpá Káí kọ́ kpò kúm nu ea ne ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíè pá tọ.

É Kọọ̀ Àé Léémá Ni Gè Dã́ Lé Kpẹ̀a?

Kpá Káí fáálá ‘lé kpẹ̀a ea kil ló lé nu ea gé dú sĩ́,’ dì belí bé e Àìzáíà 52:7 kọ́ naa. Nakà lé kpẹ̀aí é láá nvèè bá nè ni kọọ̀ pá o tọ á ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe, lé gbaa ló kóò, kàà fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló.