Mòn kàà pá tọ e bà aa kele-kele ketõ̀ò e bà gé kpee sĩ́ ló gbò ànà ànà ea di ló gè olòó sẹlẹ nòònù Fã̀ Pá Tọ ea é kyãa boo kuu vaá dọ̀ bélè lee lee.