Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

“Gbò Moǹ Belí . . . É Íè Ge Dìí Nyíe”

Gbò Ànà Ànà—Nè Gbò Lé Kpẽ́ Ea Di Ló Fã̀ Pá Tọ

Gbò Ànà Ànà—Nè Gbò Lé Kpẽ́ Ea Di Ló Fã̀ Pá Tọ

Mòn kàà pá tọ e bà aa kele-kele ketõ̀ò e bà gé kpee sĩ́ ló gbò ànà ànà ea di ló gè olòó sẹlẹ nòònù Fã̀ Pá Tọ ea é kyãa boo kuu vaá dọ̀ bélè lee lee.