Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

“Gbò Moǹ Belí . . . É Íè Ge Dìí Nyíe”

“Gbò Moǹ Belí . . . É Íè Ge Dìí Nyíe”

“Gbò Moǹ Belí . . . É Íè Ge Dìí Nyíe”

Moní kà gbò moǹ belé? Nyíè mée ẽ́? Ẹ̀b boo tṍó e ààla gbò bíbví nveè bá nè ene kà tẹ̀ mm̀ a ge pììgà ge nvèè bá nè pá a tọ.