Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

“Gbò Moǹ Belí . . . É Íè Ge Dìí Nyíe”

Moní kà lé nu ní e beele é láá nó lọl ló nú ea di mm̀ kpá Dìtolónomì 6:6? Mósĩ́ deè ní e pá tọ dì e bà gé láá olòó sẹlẹ Fã̀ Pá Tọ boo bá ea kyãa boo kúu é?

“Gbò Moǹ Belí . . . É Íè Ge Dìí Nyíe”

Éé ní e gbò pá nvín ólò palàge ié bíi ló lọ̀l bá ba tẹ̀ nè kà ẹ? Ẹ̀b nú ea bọ́ló kọ ene kà tẹ̀ á naa kọbé à láá nvèè bá nè pá a tọ.

Gbò Ànà Ànà—Nè Gbò Lé Kpẽ́ Ea Di Ló Fã̀ Pá Tọ

Ge tú gã́bug tṍó loomá sọ́l boo gbò nú ea di mm̀ Kpá Káí buù sè ólò dũ̀ùnà pá tọ nvee kpàn Jìhóvà nè kpàn ene nè ene.