Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Psalm Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Psalm Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Nó nu ea kil ló kpá Psalm, à dú ene kà kpá ea di mm̀ Kpá Káí ea fáálá nvèà nyíé gbàà kátogóí nè ból dẽesĩ́ ea kil ló dì deèsĩ́.