Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Próvẹẹ̀b Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Próvẹẹ̀b Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Nó nu ea kil ló kpá , à dú kpá ea túlèi nyòòmà ge dẹlẹ nyíé boo gbò bel nyìmànù ea aa bá Bàrì tãavó e dẹlẹ̀ nyíé boo ńbeele.