Nó nu ea kil ló kpá , à dú kpá ea túlèi nyòòmà ge dẹlẹ nyíé boo gbò bel nyìmànù ea aa bá Bàrì tãavó e dẹlẹ̀ nyíé boo ńbeele.