Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Nèhèmáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Nèhèmáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Nó gbò kà kà bel ea kil ló Kpá Nèhèmáíà, nòòtẽ́ nómá ea kil ló gè kpáá tìb Jèrúsalẹ̀m tṍó e ba ni aa kèbá síí sii mm̀ dó Bábilọ̀n lọ̀l.