Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Máátìù Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Máátìù Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Nó gbò kà kà bel ea kil ló Kpá Máátìù ea di mm̀ Kpá Káí, ea dú túá kà gbàà ténì kà kpá ea kọ́ nu ea kil ló sìtóm Jíízọ̀s.