Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Làmèntésìòn Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Làmèntésìòn Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Gè kọ́ dénè nu ea kil ló bã̀àgã̀ nè ból dẽe sĩ́ ea di mm̀ kpá Làmèntésìòn.