Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Jóòb Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Jóòb Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge kpáá òòa boo Kpá Jóòb pọ́ì ńkem̀, nòòtẽ́ ea náa kọ é nyimá ló nu ea kil ló nen ea lela ló gè bẹ̀l zivèkà bàlà booí.