Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Jèrèmáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Jèrèmáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Nó nu ea kil ló kpá Jèrèmáíà, à dú kpá ea fáálá bel sìà kpóó ló, ĩ̀ìmà, nè ból dẽesĩ́.