Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Ẹ́stà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Ẹ́stà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Nyimá pọ́ì ńkem̀ nu ea kil ló dìtõ̀ò ea beè di kẽ, gbò nú ea beè lẹ̀ẹ̀à, nè íb gbò ka ea di ló kpá ea zógè bé e Ẹ́stà beè ié agẹló gè láá kpènà pá gbò níí Bàrì naa.