Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Èzíkiẹ̀l Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Èzíkiẹ̀l Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge tú ńkem̀ tṍó tenmá boo kpá Èzíkiẹ̀l, kpá ea kọ́ nu ea kuu õ̀òa fã̀..