Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Ge Tení Ló Ẹ̀klìzíástìs Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Ẹ̀klìzíástìs Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge kpáá òòa boo Kpá Ẹ̀klìzíástìs pọ́ì ńkem̀, à dú kpá ea nveè bá nèi kọ é dé kpéè ló didùm e dọ̀ bélè di nvée.