Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Àìzáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ge Tení Ló Àìzáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Nó nu ea kil ló gbò kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Àìzáíà, à dú lẹ̀ẹ̀la tóm ea fáálá nvèè nyíé gbàà, kà kà bel, nè ból dẽesĩ́.