Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ge Téní Ló Gbò Vídiò Ea Dẹẹ̀a Boo Kpá Káí Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Gbò kà kà bel ea kil ló buù kà kpá ea di mm̀ Kpá Káí.

Ge Tení Ló Ẹ́zrà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Jìhóvà beè mm-mè a zìgà nù ge naa kọọ̀ pá a gbò á di pọ́ì aa kèbá síí sii mm̀ dó Bábilọ̀n nè ge òòma kẽè kà kà fã̀ nvee Jèrúsalèm.

Ge Tení Ló Nèhèmáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Kpá Nèhèmáíà fáálá kà gã́bug nu gè nò ea é dọ bélè nèà kà kà gbò e bà gé fã Bàrì deè nieí.

Ge Tení Ló Ẹ́stà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Gbò nú ea beè naaá mm̀ deè Ẹ́stàa é síè kpóó ló o zìgà mm̀ kpóó e Jìhóvà Bàrì íe mm̀ ge dùùlà pá a gbò lọl kèbá tã̀àgà deè nieí.

Ge Tení Ló Jóòb Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ẹ̀bmà ẹ̀b é elá sĩ́ kọ̀láá gbò e bà vulè Jìhóvà. Nòòtẽ́ ea di mm̀ kpá Jóòb náa kọ é àgala boo kọọ̀ èé láá kilsĩ́ gè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo vaá è nveè sãá kúm bẹbẹ̀l Jìhóvà.

Ge Tení Ló Psalm Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ẹẹ kpá Psalmí nveè sãa kúm bọ́ọ́ bọọ̀ Jìhóvà,, à nveè bá vaá nvèè nyíé gbàà gbò e bà vulèe, nè ge zogè bé e bàlà booí é nyááá tení dú ló a Boǹ Méné naa.

Ge Tení Ló Próvẹẹ̀b Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Ié tùle ea aa bá Bàrì kilma ló kọ̀láá gá ea di mm̀ dùm—lọl ló ùlà ki tẹlẹ ló pá tọ.

Ge Tení Ló Ẹ̀klìzíástìs Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Méné Sólomoòn beè kọ́ gbò nú ea palàge dì bíi mm̀ dùm vaá tú va doolé ló gbò nú ea bé uú boo nyìmànù Bàrì.

Ge Tení Ló Sọ́l Sólomoòn Tẹlẹ Bàlà Kẽ

À dú gè baatẽ́ vulà e kùbmà á gé ló e pábia ea dú Shúlàm beè ié nyòòmà nvín págbálà ea ólò kùdẽe ló naanà bólí belí “sã́ ea aa bá Jah.” Ló éé?

Ge Tení Ló Àìzáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Kpá Àìzáíà dú kpá ea fáálá kà kà kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea é láá siè kpóó ló ńlóò zìgà mm̀ Jìhóvà dì belí nen ea ólò Mm-mè gbò nu ea beè zìgà é nè Bàrì ea ólò dùùlài.

Ge Tení Ló Jèrèmáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Jèrèmáíà beè peelá gbẹá ló a tóm dì belí neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì náa kal ló béè gbò tàvàlà dìtõ̀ò ea kpee sĩ́ ló. Bugi togó boo nú ea nu dòòmà báí é láá kọ̀là kilma ló gbò níí Kráìst deè nieí.

Ge Tení Ló Làmèntésìòn Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Jèrèmáíà ní ea beè emí nakà kpáí é, kpá Làmèntésìòn tẹ́lẹ bàlà kẽ bé e baẹ̀ bãagã boo kyọ̀à sĩ́ ea beè dọ boo Jèrúsalèm naa nè bé e ọ́ga ólò domà sàn nyíe ea aa bá Bàrì naa.

Ge Tení Ló Èzíkiẹ̀l Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Èzíkiẹ̀l beè kìlmà kpá ló kẽ vaá tú agẹló siimá tóm e Bàrì beè nèe, náa kal ló béè kọọ̀ tómí beè tàvàlà. À dú kà lé nu dòòmà bá nèà beele deè nieí.

Ge Tení Ló Dányẹ̀l Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Dányẹ̀l nè taà kà pá a kóò beè kilsĩ́ gè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Jìhóvà kèbá kọ̀láá kà dìtõ̀ò. Ba nu dòòmà bá bií ló gbò m̀m̀-me Kpá Káí é láá nvèè bá nèi mm̀ dee deè nvéè tṍó.

Ge Tení Ló Hòsíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Hòsíà nóómài lé-lé nu ea kil ló beè Jìhóvà ólò ié sàn nyié ló gbò e bà ọgá ló ba pọ́lọ́ naa nè íb fã̀ ea tenmá.

Ge Tení Ló Jóẹ̀l Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Jóẹ̀l beè kọ́ bùlà Bàrì nyòòmà gbele “deè Jìhóvà” ea ni íná kulóí nè nú eé naa kọbé è duuà. A kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí palàge gbalá deè nieí.

Ge Tení Ló Máátìù Tẹlẹ Bàlà Kẽ

Dé kpéè ló ge nó gbò kà kà bel ea kil ló nakà kpá ea di mm̀ Kpá Káíí, à dú túá kà gbàà ténì kà kpá ea kọ́ nu ea kil ló sìtóm Jíízọ̀s.