Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

"Nda Dẹlẹ̀ Ni Nyíé Boo, E Jìhóvà"

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD