Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

‘Mm̀ Kà Kà Bàrì Beè Tú E Naamá Nen Ea Íéi Nè Kraìst’

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD