Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

"Ból Dẽé sĩ́ Kilma Ló Nu e Bè Née Monmà Dẽe"

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD