Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD