Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Éé Ní Ea Ólò Naaá Tṍó e Bàé nó Kpá Káí é?

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD