Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?

Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?

Nó sĩ́ deè bée Kpá Káí é láá nvèè bá nè ni kọ ó ié gi ààla gbò agẹ-agẹ bíb ea di mm̀ dùm naa.

 

̣Èb Nàgé

NÚ EA KILÍÍ LÓ

Biiná nò Kpá Káí

Ié gbò nu ge nó lọl mm̀ Kpá Káí pọ́ì boo tṍó nè ki eae lée ní ló.