Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?

Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?

Nó sĩ́ deè bée Kpá Káí é láá nvèè bá nè ni kọ ó ié gi ààla gbò agẹ-agẹ bíb ea di mm̀ dùm naa.