Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Biiná Nò Kpá Káí E Bè Noo Kpẽ́ Kpègè Ló

É kọọ ae léémá ni gè kpáá no nu ea kill ó kpá káí bọọ̀vẹ? Beè vó, ié bélè ló bẹẹ nò Kpá Káí tọ e bè noo kpẽ́ kpègè ló. Biiná nò kpá káí tẽní dúló gè ẽmí mm̀-mè gbò e bà biiná kèkẽí.