Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Nònù Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà

Nó nu ea kil ló bẹẹ gbò nònù. Gbĩ́ kiẽ́e bà ólò tõo sẹlẹ nònù ea dì ní kuló.

Gbĩ́ Kiẽ́e Ea Dì Ní Ku Ló