Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Nònù Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà

Nó nu ea kil ló bẹẹ gbò nònù. Gbĩ́ kiẽ́e bà ólò tõo sẹlẹ nònù ea dì ní kuló.

Gbĩ́ Kiẽ́e Ea Dì Ní Ku Ló

Kpáá Nó Bọ̀ọ̀vẹ̀

BÀ MÉE NÍ BÀ GÉ NÁA BÙLÀ JÌHÓVÀ DEÈ NIEÍ É?

É kọ à bọọ ni ló, nu ea é naaá gbẹá bẹẹ gbò nònù? Íb gbò kpãa nò Kpá Káí eo é ié ki ã́ gé léémá ni.

É kọ à bọọ ni ló, nu ea é naaá gbẹá bẹẹ gbò nònù? Íb gbò kpãa nò Kpá Káí eo é ié ki ã́ gé léémá ni.