Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?

Kpá Káí dì ea gé nveè bá nè gbele tõ̀ò gã gbò nen beeáló zivèkà bàlàbooí kọ bàá iégi ààla ea kil ló gbò agẹ-agẹ bíb ea di mm̀ dùm. É kọ àẹ́ léémá olo ge dũùna va?

Biiná nò Kpá Káí

Ié gbò nu ge nó lọl mm̀ Kpá Káí pọ́ì boo tṍó nè ki eae lée ní ló.

Nònù Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà

Gbĩ́ kiẽ́e e ólò tõo bõoná nè sĩ́deè e ólò nèèmà fã̀.

Bée Tóm Gé Síá Naa​—Zivèkà Bàlà Booí

  • 240—Gbò Kunùkẽ Kiẽ́e Gbò Nen Ditõ̀ò Jìhóvà Ólò Nè Fã̀

  • 8,340,982—Gbò NenDitõ̀ò Jìhóvà

  • 10,115,264—Gbò Nò Kpá káí Tọ E Bè Nóó Kpẽ́ Kpègè Ló E A Ẹ̀ Sẹ̀ẹ̀à

  • 20,085,142—Gã́bug Gbò E Bạè Sí Kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Kẽea Boo Ú Kráìs Ea Ólò Sẹ̀ẹ̀a Buù Gbáá

  • 119,485—Gbò Bõ̀ònatõ̀ò