Ana kaeka te Baibara

A bati Aaro ni Kristian ake a angareirei bwa te Atua bon te Temanna n Teniman. Ma e taekinaki ae kangai n te Encyclopædia Britannica: “Akea te taeka ae te Temanna n Teniman, ke taekana ae mataata, ae noraki n te Nu Tetemanti . . . E mamaroroakinaki te reirei aei n tienture aika bati ao e bati kauntaekaana.

E bon aki taekinna te Atua ae korea te Baibara bwa ngaia iteran naba te Temanna n Teniman. Nori taeka aika taekinaki n te Baibara aikai:

Iehova ae Atuara bon Iehova ae tii temanna.”—Te Tua-Kaua 6:4.

Iehova aram, bwa bon tii ngkoe Teuare Moan te Rietata n te aonnaba ni kabutaa.”—Taian Areru 83:18.

Ibukini karekean te maiu are aki toki, a riai n ataiko ae tii ngkoe te Atua ae koaua, ao n ataa naba teuare ko kanakomaia ae Iesu Kristo.”—Ioane 17:3.

Te Atua n tii ngaia.”—I-Karatia 3:20.

E aera ngkai angia Kristian a taekinna bwa te Atua bon te Temanna n Teniman?