Ana kaeka te Baibara

Eng. E tabeakinia ana toro te Atua aika aoraki. E kangai te Baibara ni kaineti ma ana toro ae kakaonimaki: “E na kakorakoraa Iehova i aon ana kainiwene n aoraki.” (Taian Areru 41:3) Ngkana e a wenemaan aorakim, ko na buokaki ni kekeiaki n aanga aika tenua aikai:

  1. Tataro ibukin te korakora bwa ko na nanomwaaka. E kona n reke iroum “te rau are mairoun te Atua ae riaon aia iango aomata,” ae kona ni kauarerekea raraomam ao ni kakorakorako.​—I-Biribi 4:6, 7.

  2. Bwaina te iango ae riai. E taku te Baibara: “Ko na marurung ngkana ko kukukurei. E na kairiko te nananokawaki teutana imwin te teutana nakon te mate.” (Taeka N Rabakau 17:22, Good News Translation) Reireiniko ni manikangare, bwa e aki tii kakukureiko n am tai n rawawata ma e buoka naba marurungim.

  3. Kaatuua am iango i aon taai aika a na roko. Te kantaninga ae raoiroi e kona ni buokiko ni karekea te kimwareirei n aki ongea aorakim ae wenemaan. (I-Rom 12:12) E a kaman taekinaki n te Baibara te tai are e nang “akea te tia maeka iai ae e na kangai: ‘I aoraki.’” (Itaia 33:24) E nang katoki aoraki aika wenemaan te Atua, aika tuai mani kona n toki n te rabakau n aonnaba. N te katoto, e kabwarabwaraa te Baibara kaokan aroia kaara, ni kangai: “E na raoiroi riki irikona nakon arona ngke e roro n rikirake e na okiri ana bong ni kairake ae e bati korakorana iai.”​—Iobi 33:25.

Taraia: E ngae ngke a butimwaea te ibuobuoki Ana Tia Kakoaua Iehova ae e katauraoia te Atua, ma a boni kakaaei naba buokan aorakia, ni kaineti ma te aoraki ae wenemaan. (Mareko 2:17) Ma ti aki boutokai aeka ni bwainnaoraki aika okoro, ma ti kakoauaa ae e bon riai temanna ma temanna ni karaoa ana motinnano n te itera aei.