Ana kaeka te Baibara

E rangi ni korakora aia kariri te Riaboro ao taimonio nakoia aomata, n te aro are e a kangai te Baibara: “E taua taekan te aonnaba ni kabutaa Teuare Buakaka.” (1 Ioane 5:​19, New Century Version) E kaotii aanga te Baibara ake e kabonganai te Riaboro ni kariria iai aomata.

  • Mwamwanaan te aba. E kaungaia Kristian te Baibara bwa a na “buakani ana bwai ni kamwane te riaboro.” (I-Ebeto 6:​11, NCV ) Ana bwai ni kamwane teuana boni mwamwanaakia aomata bwa a na kakoauaa ae ana aomata bon ana toro te Atua.​—2 I-Korinto 11:13-​15.

  • Te Tabunea. E mwamwanaia aomata te Riaboro rinanoia ibonga, taan taekini kanoan taai aika a na roko, ao taani kaiwa ke naake a kakaiwani kanoan taai aika a na roko. (Te Tua-Kaua 18:10-​12) Kabonganaan te drug, te hypnotism ae kamiian te aomata, ao waaki riki ni kananoa te iango ake a kona ni kabuaa ana iango te aomata, a kona naba ni kaira te aomata bwa e na tauaki taekana iroun te taimonio.​—Ruka 11:24-​26.

  • Te Aro ae kewe. Aaro ake a reirei koaua aika kewe a boni burebureiia aomata bwa a na aki ongeaba nakon te Atua. (1 I-Korinto 10:20) E atongi koaua aika kairua aikai te Baibara bwa “aia angareirei taimonio.”​—1 Timoteo 4:1.

  • Te Taniaki. Iai n te Baibara taekaia taamnei aika buakaka ake a taua taekaia aomata. N tabetai ao aomata ake a taniaki irouia taimonio a mataki ke a kabi n taetae ke a kaikoakiia naba i bon irouia.​—Mataio 12:22; Mareko 5:​2-5.

Arora n rarawa nakon ana kariri te Riaboro

Ko aki riai ni maaka mwaakan te taimonio bwa e kaota arom te Baibara ae ko kona iai n tokanikai ni kaitaraa te Riaboro:

  • Kinai ana anga nako te Riaboro bwa ko aonga n “aki babanga n ana kunemwaan.”​—2 I-Korinto 2:​11.

  • Karekea te atatai man te Baibara ao maiuakina te bae ko reiakinna. Maiuakinani booto n reirei man te Baibara, a na kamanoko man ana kariri te Riaboro.​—I-Ebeto 6:​11-​18.

  • Kanakoi baika a irekereke ma ana mwakuri te taimonio. (Mwakuri 19:19) Ae nanonaki naba iai katangitang, booki, maekatin, posters, ao ai birim aika kaungaa te tabunea.