Ana kaeka te Baibara

E teretere ana kaeka te Baibara bwa e aki! Te rawawata bon tiaki kanoan ana kantaninga Iehova ae te Atua ibukia aomata. Ma e ngae n anne, a karitei te moan taanga nakon ana kairiri te Atua, ngke a katea oin aia kaetieti ni kaineti ma te raoiroi ao te buakaka. A tannako mairoun te Atua ao n rotakibuaka ni mwina.

Ti a boo ngkai ma uaan aia rinerine ae buakaka. Ma bon tiaki te Atua ae karika rawawataia aomata.

E taku te Baibara: “Ngkana iai ae e rinanon te kataaki ao e na aki kangai: ‘I kataaki iroun te Atua.’ Bwa e aki kona ni kataaki te Atua ni baika bubuaka ao e aki kona naba ni kataa temanna iai.” (Iakobo 1:13) Te rawawata e kona n rotiia aomata nako, n ikotaki naba ma naake akoaki iroun te Atua.