Ana kaeka te Baibara

Bon nanon te Atua bwa ti na ataia n aron ae bon te Aomata ngaia, ti na kaania, ao n tangiria ma n toro irouna ma nanora ni kabane. (Mataio 22:37, 38; Iakobo 4:8) Ko kona n ataa arom ni karaoa nanon te Atua mani maiun Iesu ao ana angareirei. (Ioane 7:16, 17) E aki tii tataekina nanon te Atua Iesu ma e maiuakinna naba. E bon taku Iesu bwa ana kantaninga ni maiuna “tiaki ibukini karaoan oin [nanona], ma ibukini karaoan nanon teuare” kanakomaia.—Ioane 6:38.

I kainnanoa te kanikina ae okoro, te miitara, ke te wewete bwa I aonga n ataa nanon te Atua ibukiu?

I aki, ibukina bwa iai n te Baibara ana rongorongo te Atua nakoia aomata. Iai i nanona te bae ko kainnanoia bwa ko aonga n “tauraoi raoi nakoni mwakuri aika raraoi ni kabane.” (2 Timoteo 3:16, 17) E tangiria te Atua bwa kam na kabongana te Baibara “ma wanawanami” n reiakina nanona ibukimi.—I-Rom 12:1, 2; I-Ebeto 5:17.

I boni kona ni karaoa nanon te Atua?

Eng, ko konaa bwa e kangai te Baibara: “A aki rangi ni kangaanga ana tua te Atua ibukira.” (1 Ioane 5:3, Easy-to-Read Version) E aki nanonaki iai bwa e a boni bebete naba n taai nako te ongeaba n ana tua te Atua. Ma te kakabwaia are ko na karekea mai iai, e na riaon riki te kakorakora ae ko riai n anga. E taku Iesu: “A a kukurei akana ongo ana taeka te Atua ao n ongeaba iai!”—Ruka 11:28, Good News Translation.