Ana kaeka te Baibara

Eng. A kona booto n reirei aika aua man te Baibara aika karinanaki aikai ni buokiko n te kangaanga ma te mwane ao te taarau:

  1. Bairea am kabanemwane. A na bon nakoraoi ana babaire te aomata ae mwakuri korakora, ma a na boni karako aia bwai aomata ni kabane aika taenoa.” (Taeka N Rabakau 21:5) Tai ienikuri ni kabooi bwaai ibukina bwa a bwaka booia. Karaoa am kataumwane, ao kakororaoia.

  2. Rarawa nakon te taarau ae aki riai. E toro te tia taarau iroun te tia kataarau.” (Taeka N Rabakau 22:7) Ngkana ko a kaman taarau ao ko a aki kona ni kabwaraa, kataia karekea am boraraoi ae boou ma naake ko taarau irouia, ibukin am kabwakamwane. Botumwaaka. Kakairi n ana reirei te Baibara ni kaineti ma te aomata ae reke n te kangaanga ibukina bwa e tiaina bwa e na tabeakina ana taraau temanna, ae kangai: “Kananorinanoko, ao butiia raom. Tai kamotirawaa ke ni kamakia matam.” (Taeka N Rabakau 6:1-5, God’s Word Bible) E ngae ngkana e aki nakoraoi am moani bubutii, teimatoa bubutii ibukin te bitaki.

  3. Kabongana raoi te mwane. Tai bangaomata ao n tangira te kaubwai​—ane e na nakobuaka riki arom nakon ae ko kantaningaia.” (Taeka N Rabakau 28:22, Contemporary English Version) Te mataai ao te nanonrang a aki tii kairiko nakon te kangaanga ma te mwane, ma a kona naba n urua am onimaki.

  4. Rauaki n te bae iai iroum. Ngkana iai kanara ma kunnikaira, ao a na rau nanora ni baikai.” (1 Timoteo 6:8) E aki kona te mwane ni kabooa te kukurei ke te raunnano. Iai aomata tabeman aika kukukurei n te aonnaba aei, ae bon aki bati aia mwane. Ma te bwai ae iai irouia bon tangiraia aia utu, raoraoia, ao aia iraorao ma te Atua.​—Taeka N Rabakau 15:17; 1 Betero 5:6, 7.